Những con số

  • 300triệu đồng
là số tiền xử phạt hành chính đối với hai doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường tại tỉnh Quảng Nam