Những con số

  • 20triệu euro
là số vốn ưu đãi Pháp cho Việt Nam vay để ứng phó với biến đổi khí hậu