Những con số

  • 30 tỷUSD
là số tiền Việt Nam cần để thực hiện tăng trưởng xanh