Những con số

  • 500nghìn USD
là vốn Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho dự án cải thiện môi trường nước tại Vịnh Hạ Long