Những con số

  • 104làng nghề
ô nhiễm nhất Việt Nam cần phải có kế hoạch xử lý triệt để cho đến năm 2020.