Những con số

  • 150triệu USD
là số tiền đầu tư cho Dự án “Quản lý thiên tai” sẽ được thực hiện tại 10 tỉnh/TP tại Việt Nam