Những con số

  • 11.000tỷ đồng
là mức đầu tư của TP.HCM vào dự án vệ sinh môi trường