Những con số

  • 35.000 tấn
lốp xe cũ tồn ở các cảng biển, cửa khẩu