Những con số

  • 105tỷ VND
Kinh phí tỉnh Tuyên Quang sử dụng cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2013-2020, định hướng đến 2030