Những con số

  • 8,4 triệu
là số người chết vì ô nhiễm mỗi năm