Những con số

  • 70 triệuUSD
là số tiền WB hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu