Những con số

  • 25 tỷđồng
là số tiền Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế trùng tu di tích lầu Tàng Thư trong kinh thành Huế