Những con số

  • 2%
Tổng sản lượng nhựa sẽ kết thúc quá trình sử dụng của con người ở ngoài đại dương