Những con số

  • 690 loài động vật biển
Bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm nhựa.