Những con số

  • 337/548
Cả nước có 337/548 bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh