Những con số

  • 130tỷ
là số tiền được đầu tư để trùng tu Di sản Huế