Những con số

  • 45tỷ đồng
là số tiền Đà Nẵng đầu tư cải tạo Bảo tàng Điêu khắc Chăm