Những con số

  • 312tỷ đồng
là khoản đầu tư mở rộng hệ thống thu gom nước thải Hồ Tây