Những con số

  • 298tỷ đồng
là tổng mức đầu tư dự án khôi phục cầu Long Biên giai đoạn 1