Những con số

  • 2.839tỷ đồng
là mức tổng đầu tư quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)