Những con số

  • 60tấn
Đó là số lượng túi ni lông được thải ra mỗi ngày tại TPHCM.