Những con số

  • 50 nghìn USD
là số tiền Quỹ môi trường toàn cầu sẽ hỗ trợ cho mỗi dự án sáng kiến bảo vệ môi trường địa phương.