Những con số

  • 50triệu USD
là tổng số vốn nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch tiểu vùng Mê Kông