Những con số

  • 105tỷ đồng
là tổng mức đầu tư cho dự án Bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lăng Tự Đức