Những con số

  • 80%
Chất thải ở khu vực nông thôn trên cả nước chưa được xử lý .