Những con số

  • 7,964triệu USD
là số tiền các chính phủ và tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tài trợ để trùng tu Di tích cố đô Huế