Những con số

  • 2000tỷ đồng
là số tiền xây dựng Quảng trường trung tâm lớn nhất Việt Nam với mục tiêu của dự án là “di sản để lại cho các thế hệ mai sau”.