Những con số

  • 11,1tỷ đồng
là chi phí cho công trình trùng tu bảo tồn và phục hồi di tích Tả Trà, Cung Diên Thọ-Đại Nội Huế