Những con số

  • 60 tỷ đồng
là kinh phí nhằm gìn giữ và phát triển giá trị văn hóa của dòng tranh dân gian Đông Hồ