Những con số

  • 800triệu
là số tiền huyện đảo Cô Tô chi trả hàng năm cho việc thu gom rác thải