Những con số

  • 2 tỷ USD
là số tiền Việt Nam cần để phát triển điện gió