Những con số

  • 21tỷ đồng
là số tiền mà thiên tai gây thiệt hại tại tỉnh Hà Giang từ đầu năm đến nay