Những con số

  • 7,3tỷ đồng
để xây dựng vườn sưu tập, nhân giống bảo tồn các giống cây phục vụ các khu vực di tích Huế