Những con số

  • 1.741
là tổng số Cây Di sản ở Việt Nam