Những con số

  • 27di sản
thế giới vừa được UNESCO công bố vào danh sách di sản thế giới mới năm 2015.