Những con số

  • 500triệu USD
là số tiền Ngân hàng thế giới viện trợ nhằm tái thiết Nepal