Những con số

  • 9tỷ đồng
là mức đầu tư tu bổ Nam Xương Đài Kinh thành Huế