Những con số

  • 11,5tỷ đồng
là tổng mức đầu tư trùng tu, phục hồi di tích Tả Tùng Tự, thuộc khu vực Thế Miếu (Đại nội Huế)