Những con số

  • 60 ngôi đền
và nhiều di sản văn hóa thế giới đã bị phá hủy bởi trận động đất ở Nepal vào ngày 25/04/2015