Những con số

  • 85tỷ đồng
là số tiền đầu tư hỗ trợ phát triển 16 làng nghề có tiềm năng ở tỉnh Quảng Nam