Những con số

  • 2000tỷ đồng
là tổng vốn đầu tư Dự án cải tạo Kênh Tân Hóa - Lò Gốm tại TPHCM