Những con số

  • 7000thành phố
thuộc 172 nước trên thế giới đã tắt đèn để hưởng ứng Giờ trái đất