Những con số

  • 239cây xanh
đã bị chặt hạ trong một Đề án cải tạo, thay thế 6.700 cây xanh gây nhiều tranh cãi ở Hà Nội