Những con số

  • 100 nghìn euro
là số tiền Pháp giúp xử lý nước thải tại Kinh thành Huế