Những con số

  • 82bia đá
tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ được bảo tồn trong giai đoạn từ năm 2015 - 2020.