Những con số

  • 900triệu đồng
từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để tu bổ chùa Bà Mụ ở Hội An