Tầm nhìn
Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa chùa Đọ, tỉnh Thái Bình
16:48, 01 Tháng Ba 2022

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 265/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thái Bình về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Đọ (Kim Quý Tự). chi tiết..

Lâm Đồng triển khai Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số
16:47, 01 Tháng Ba 2022

(DSX) – UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 1124/KH-UBND ngày 24/2 về triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Lạng Sơn: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chi Lăng từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
11:12, 01 Tháng Ba 2022

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chi Lăng từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. chi tiết..

Bắc Kạn: Đặt mục tiêu tu bổ, tôn tạo 70% tổng số di tích cấp tỉnh từ nay đến năm 2030
09:50, 01 Tháng Ba 2022

(DSX)- Đây là một trong những mục tiêu cụ thể được UBND tỉnh Bắc Kạn đặt ra trong Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Nghệ An: Xếp hạng thêm 04 di tích cấp tỉnh
12:39, 28 Tháng Hai 2022

(DSX)- UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành các Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với 04 di tích. chi tiết..

Bình Định: Ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định đến năm 2025
16:10, 27 Tháng Hai 2022

(DSX) – UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 23/2 về việc ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định đến năm 2025. chi tiết..

Đắk Lắk: Triển khai thực hiện bảo tồn và phát huy văn hoá cồng chiêng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025
08:46, 25 Tháng Hai 2022

(DSX) - UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch 37/KH-UBND ngày 18/02/2022 về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 10/2021/NQQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bảo tồn và phát huy văn hoá cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022-2025. chi tiết..

Thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích miếu Trà Đoài, tỉnh Thái Bình
15:32, 20 Tháng Hai 2022

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 192/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thái Bình về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích miếu Trà Đoài. chi tiết..