Quảng Nam: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022
15:54, 28 Tháng Giêng 2022

(DSX) - UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn số 597/UBND-KTN ngày 25/1 đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022. chi tiết..

Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030
10:41, 22 Tháng Giêng 2022

Thực hiện Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoach hành đông quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngâp nước giai đoan 2021 - 2030, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. chi tiết..

Vai trò của các vùng đất ngập nước đối với con người và thiên nhiên
09:51, 20 Tháng Giêng 2022

Theo Công ước RAMSAR, ĐNN bao gồm: Vùng đầm lầy; đầm lầy than bùn; những vực nước bất kể là tự nhiên hay nhân tạo; những vùng ngập nước tạm thời hay thường xuyên; những vực nước đứng hay chảy, là nước ngọt, nước lợ hay nước mặn, kể cả những vực nước biển có độ sâu không quá 6 m khi triều thấp. chi tiết..

Quan tâm bảo vệ môi trường tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh
09:26, 22 Tháng Mười Hai 2021

Khu Di tích Lam Kinh, thuộc huyện Thọ Xuân được công nhận là di tích lịch sử (DTLS) quốc gia năm 1962. Đến năm 2012 được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Ngoài 18 cây di sản, khu di tích còn có 5 bảo vật quốc gia đó là: Bia Vĩnh Lăng; bia Hoàng Thái Hậu Ngô Thị Ngọc Giao; bia Vua Lê Thánh tông; bia Vua Lê Túc tông và bia Vua Lê Hiến tông. Nhận thức rõ được giá trị văn hóa, lịch sử to lớn, những năm qua, công tác giữ gìn môi trường sinh thái, đảm bảo vệ sinh môi trường trong DTLS Lam Kinh luôn được ban quản lý (BQL) khu DTLS quan tâm, để di tích luôn sáng - xanh - sạch - đẹp. chi tiết..

Hưng Yên báo cáo công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa năm 2021
20:56, 18 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Sở VHTTDL Hưng Yên vừa có báo cáo kết quả công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Theo đó, trên lĩnh vực bảo vệ và phát huy di sản văn hóa đạt được nhiều kết quả khả quan. chi tiết..