Tầm nhìn
Thận trọng trong xã hội hóa quản lý di sản văn hóa
14:04, 06 Tháng Mười 2022

Xã hội hóa công tác quản lý Khu di tích Mỹ Sơn dù được xem là chủ trương đúng nhằm tạo nguồn lực đầu tư cho hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích nhưng cách thức triển khai sao cho phù hợp, hiệu quả cần nghiên cứu, tính toán kỹ. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 9 tháng năm 2022
15:46, 04 Tháng Mười 2022

(DSX)- Tổng số di tích được xếp hạng tại Kiên Giang đến nay là 56 di tích (trong đó có 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 22 di tích cấp quốc gia và 33 di tích cấp tỉnh). chi tiết..

Bình Thuận: Triển khai chương trình Bảo tồn, phát huy bền vững DSVH Việt Nam và Số hóa DSVH Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
12:42, 01 Tháng Mười 2022

(DSX) – UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Công văn số 3181/UBND-KGVXNV về việc triển khai Công văn số 3380/BVHTTDL-DSVH của Bộ VHTTDL hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030. chi tiết..

Quảng Trị: Đảm bảo công tác đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích
15:56, 30 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đó là một trong những nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra tại Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. chi tiết..

Đà Nẵng: Tăng cường công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trên địa bàn thành phố
13:21, 30 Tháng Chín 2022

(DSX) – Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm, lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn thành phố đã đạt được một số kết quả ghi nhận. chi tiết..

Tăng cường nguồn lực ưu tiên nhằm bảo vệ bền vững những di sản nghệ thuật trình diễn dân gian
12:15, 30 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đó là một trong những mục đích của Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh hướng tới. chi tiết..

Ninh Bình: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bảo tồn và phát huy giá trị di sản
09:39, 30 Tháng Chín 2022

(DSX)- Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều chủ trương, đề án, kế hoạch về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, trong đó chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục quảng bá rộng rãi về việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Từ những chủ trương của tỉnh, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản được các cơ quan báo chí trung ương và địa phương quan tâm đề cập. chi tiết..

Quảng Nam: Kết quả ghi nhận trong công tác Di sản văn hóa 9 tháng đầu năm 2022
15:09, 29 Tháng Chín 2022

(DSX) – Theo báo cáo công tác VHTTDL 9 tháng đầu năm, lĩnh vực Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đạt được những kết quả ghi nhận. chi tiết..