Tầm nhìn
Hà Giang: Phát triển du lịch từ mạch nguồn di sản
09:38, 19 Tháng Mười 2022

Với ngành Du lịch (DL), bên cạnh các yếu tố về chính sách, hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật chuyên ngành và nguồn nhân lực, thì di sản văn hóa, thiên nhiên đóng vai trò quan trọng tạo nên sự hấp dẫn, đa dạng về sản phẩm, định vị hình ảnh và xây dựng thương hiệu DL, thu hút đông đảo du khách. chi tiết..

Thanh Hóa: Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong các hoạt động quản lý di sản văn hóa
14:28, 18 Tháng Mười 2022

(DSX)- Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đề ra trong tháng 11/2022. chi tiết..

Vĩnh Phúc báo cáo công tác quản lý di sản văn hóa tháng 10/2022
16:02, 17 Tháng Mười 2022

(DSX)- Sở VHTTDL Vĩnh Phúc đã Kiểm tra, rà soát, tổng hợp 20 di tích đề nghị chống xuống cấp (02 di tích cấp quốc gia, 18 di tích cấp tỉnh)vào năm 2023 chi tiết..

Bảo tồn và phát huy giá trị Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ giai đoạn 2022 – 2026
14:44, 17 Tháng Mười 2022

(DSX)- Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ giai đoạn 2022 – 2026. chi tiết..

Bắc Giang: Bảo tồn, phát huy các giá trị về di sản văn hóa
10:34, 17 Tháng Mười 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có báo cáo Kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. chi tiết..

Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
17:03, 12 Tháng Mười 2022

(DSX)- UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt Đề án “Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030” chi tiết..

Công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia tỉnh An Giang năm 2022
16:24, 12 Tháng Mười 2022

(DSX)- Hiện nay, An Giang có 07 bảo vật quốc gia được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang và Ban Quản lý di tích Văn hoá Óc Eo chi tiết..

Lào Cai: Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế, du lịch bền vững ở các địa phương
14:58, 07 Tháng Mười 2022

(DSX)- Trong thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, di sản, di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh Lào Cai được quan tâm, chú trọng. chi tiết..